Foreningen Lumizon

Foreningen Lumizon er en frivillig forening. Den samarbejder med Tænketanken Lumizon og formidler tænketankens arbejde i folkeoplysnings regi. Foreningen påtager sig også egne aktiviteter. Foreningen er en ikke-kommerciel forening.

Indmeldelse

Du indmelder dig i Foreningen Lumizon ved at indbetale kr. 50,- for året 2020 på Arbejdernes Landsbank konto 5358 0248908, og sender en mail til foreningen@lumizon.dk med dit navn, adresse og e-mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nederst på denne side.
Alle foreningens aktiviteter formidles via nyhedsbrevet.

Vedtægter for Foreningen Lumizon

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Foreningen Lumizon.

§ 2 Foreningens hjemsted
Foreningen har hjemme i Hillerød.

§ 3 Foreningens formål
3.1 At støtte initiativer der arbejder for et bedre samfund med viden og erfaringer fra krydsfeltet videnskab, visdom og kunst.
3.2 At arbejde med talentudvikling af forandringsagenter for udbredelse og implementering af FN´s Verdensmål.
3.3 Foreningen er aktivt medlem af- og samarbejder i det daglige med Tænketanken Lumizon og arbejder for at formidle Tænketanken Lumizons initiativer, viden og resultater for offentligheden.
3.4 At hjælpe med at skaffe finansiering til Tænketanken Lumizons aktiviteter og virke. Se www.lumizon.dk

§ 4 Medlemskab
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.
4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§ 5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2 Bestyrelsen indkalder digitalt med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling.
Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts
5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.
5.4 Stemmeret. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.
5.5 Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.
5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.
Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
5.7 Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, samt kontingentfastsættelse til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Forslag til handlingsplan og budget
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisor
8. Evt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.
6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§ 7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
7.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer
7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges.
7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.
7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§ 8 Regnskab/økonomi
8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12) 1. årsregnskab går fra stiftelsesdato til 31.12.2020.
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.
8.4 Foreningen må ikke stifte gæld

§ 9 Dispositionsret
9.1 Det er formanden der i det daglige tegner foreningen.
9.2 Det er formanden og kassereren der har ret til at indgå økonomiske aftaler på foreningens vegne.
9.3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§ 11 Opløsning af foreningen
11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

Vedtaget på Generalforsamlingen den 21.11.2019